Välkommen till Upplands-Bro Civilförsvarsförening

Om FRG

Om FRG

Om FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet. Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav ok till satsningen. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och är motorn i FRG. Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman. Utbildningarna finansieras numera av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, via det statliga 2:4-anslaget. FRG och utbildningarna är öppna för alla men staten finansierar bara utbildningen för den som är medlem i någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer. Den första FRG:n startade 2004. Ungefär hälften av landets kommuner har en FRG.

Tänk dig att det händer något allvarligt i Upplands-Bro kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat, strömavbrott eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem?

Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

FRG ingår numera i Upplands-Bro:s Brandvärn och kan därmed inkallas att hjälpa Brandkåren Attunda.

Intresserad? Börja med att göra en intresseanmälan för FRG.

Utbildning av brandvärn i Upplands-Bro
Utbildning av brandvärn i Upplands-Bro

Fler FRG i landet

Allt fler kommuner vill starta FRG, frivillig resursgrupp, i landet och Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, kommer att stötta kommunerna i uppstarten. För att bemanna de nya FRG:na behöver vi fler engagerade frivilliga resurser. SCF startar därför en rekryteringskampanj bland annat med filmen nedan. Sprid gärna denna film så hjälps vi åt att skapa en än bättre krisberedskap i hela landet!

I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund. Välkommen att anmäla dig, klicka på länken ovan.

Förstärkningsresurser

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en pandemi som sprids, precis som coronapandemin som pågår just nu. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Då finns FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.

Engagemang och vilja

De frivilliga som hjälper till vid påfrestningar och kriser i samhället är resurser från en FRG, Frivilliga Resursgruppen. Alla hör till någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas.

Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets kommuner och är personer med olika bakgrunder. Gemensamt är ett samhällsengagemang och viljan att bidra vid påfrestningar och kriser i samhället.

Förutom pandemier, vattenbrist och bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet, långvariga elavbrott eller att större olyckor inträffar.

Vi bidrar till att lösa både praktiska och administrativa uppgifter.

Möter människor i kris

FRG-resurserna har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Staten via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ekonomiskt stöd till utbildningen, som genomförs av Sveriges Civilförsvarsförbund.

I grundutbildningen får du lära dig allt från hur man möter personer i kris till första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Känner du att du skulle passa i FRG och vill göra en insats när det oväntade händer?

Anmäl ditt intresse redan idag!

FRG:s arbetsområden i kommunerna